ารกิจกลุ่มอำนวยกา

นางพีรญา กตารัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 1. ควบคุม ดูแล กำกับ ตรวจสอบและกลั่นกรองงาน

 2. งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 3. งานมอบหมายหน้าที่การงาน

นางกัญญา ดูพงษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 1. งานมาตรฐานสำนักงานฯ

 2. งานควบคุมภายใน

 3. งานสวัสดิการ

 4. งานกองทุนเงินหมุนเวียน

นายเฉลิมพล ถิ่นรัศมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 1. งานคำรับรองปฏิบัติราชการ

 2. งานอาคารสถานที่

 3. งานรักษาความปลอดภัย

 4. งานยานพาหนะ

ส.ต.ต.หญิงพึงพิศ บุตรสมบัติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 1. งานประชาสัมพันธ์

 2. งานเผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร

นางสาวอรทัย หาระทา จ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 1. งานประชุมผู้บริหารฯ

 2. งานรัฐพิธี/วันสำคัญ

 3. งานเสนอคำขอกู้เงินฯ

นางศิรประภา วิเชียรชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 1. งานสารบรรณกลาง

 2. งานรับ–ส่งหนังสือราชการ

นางสุภาพร กุไรรัตน์ พนักงานธุรการ ระดับ ส 4

 1. งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

 2. งานถ่ายภาพ เก็บรวบรวมภาพถ่าย และเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

 3. งานจัดทำทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ

 4. งานประสานงานทั่วไป

นางสุภาพร กุไรรัตน์ พนักงานธุรการ ระดับ ส 4

 1. งานเลขานุการ ผอ.สพท.

 2. งานถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์

นางสาวประภาพร พลโคกก่อง นักทรัพยากรบุคคล

 1. งานนเลขานุการ รอง ผอ.สพท.

 2. งานรับ–ส่งหนังสือราชการ

. นางสาวฐิติรัตน์ ธัญทะพิพงค์ นักวิชาการศึกษา

 1. งานเลขานุการ ผอ.สพท.

 2. งานถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์

 3. งานประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ

. นายบัณฑิต กุศลาธรรม ผู้ดูแลหมวดสถานที่

 1. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

.นายประพนธ์ จุทารัตน์ พนักงานขับรถยนต์

 1. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

 2. งานดูแลระบบไฟฟ้าในสำนักงาน

นางมลัย อิ่มพูล และ นางพรพรรณ เหล่าบุบผา แม่บ้าน

 1. งานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน

 2. งานบริการอาหารว่าง/เครื่องดื่มแก่ผู้มาติดต่อราชการ

นายบุญเลิง นันทะเพ็ชร และ นายอภิชิต จังโกฏิ คนสวน

 1. งานรับผิดชอบดูแลบริเวณสำนักงาน

 2. งานดูแลสวนหย่อม

นายอภิชิต จังโกฏิ คนสวน

 1. งานช่าง/งานก่อสร้าง

 2. งานรับผิดชอบดูแลบริเวณสำนักงาน

นายสมดี ฉายถวิล และ สัมฤทธิ์ ทิพย์ราชา พนักงานรักษาความปลอดภัย

 1. งานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณสำนักงาน

 2. งานดูแลรักษาทรัพย์สินทางราชการของสำนักงาน

 3. งานระมัดระวังป้องกันการก่อวินาศกรรมและอัคคีภัย

 4. งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการในสำนักงาน